Hiss-sotning ökade pannverkningsgraden med 3% motsvarande 80 ton ånga

Ombyggda sodapannor körs normalt långt över designdata vilket ofta medför en låg termisk verkningsgrad då värmeytorna blir för små. Hög last gör att det snabbt byggs asklager på värmeytor inuti pannorna vilket minskar pannverkningsgraden. Verkningsgraden är särskilt känslig för aska i  pannornas kallare delar (ekonomiser).

För att utröna om en effektivare sotning av en enskild panndel kan öka verkningsgraden utfördes försök på Bäckhammars sodapanna som är utrustad med SootTechs patenterade HISS-sotningssystem.  Försöket innebar en studie av skillnaden i ångproduktion per bränsleenhet där sotningen av pannans ekonomiserytor utfördes, dels med konventionell sotningsteknik, samt dels med SootTechs patenterade HISS-sotningsteknologi.

Resultatet visade på en ökad pannverkningsgrad med HISS-teknologin på drygt 3%, vilket motsvarar en ökad ångproduktion på ca 80 ton ånga/dag vid normaldrift.

”Att öka en pannverkningsgrad med 3% är sensationellt. Det här resultaten stärker vår teknologi ytterligare och gör den ytterligare intressant både för kraftpannor och sodapannor. För Sverige innebär detta att det finns en inneboende energireserv som lätt kan realiseras med förbättrad sotning” säger vd,Erik Dahlén.