Kraftpannor

Vid kraftgenerering är varje MWh värdefull. Ett enkelt sätt att öka verkningsgraden är att sota oftare. Med SootTechs patenterade High Impact Soot System kan sotningen ökas, samtidigt som kostnader och tid för sotning minskar.

video

 

High Impact Soot System:

  • Halverar sotångförbrukningen för en sotning
  • Halverar tiden för störning och lastsänkning för en sotning
  • Halverar tiden som sotångan sliter värmeytorna

 

Öka verkningsgraden

Ett välkännt faktum är att både värme- och elverkningsgraden sjunker mellan sotningarna. Det enklaste sättet att öka verkningsgraden är att sota oftare.

Med High Impact Soot System halveras ångkostnaden och tiden för sotning vilket gör att sotningen kan ökas utan ökad tid eller kostnad för sotning.

Nedan visas exempel på hur svängningar  i värmeupptagning eliminerats på Eskilstuna Energis kraftvärmepanna genom en dubblerad sotning av överhettarna.


Exempel där de karakteristiska minskningarna i värmeupptagning och elproduktion mellan sotningar, helt eliminerade av HISS-sotning med dubblerad sotning av överhettare.

 

Billigare bränslen och förlängd tillgänglighet

Eldning av billigare bränslen ger ofta en dubbel beläggningsproblematik. Den svåra askan ger normalt både igensättningar, och en stegrad temperatur i de bakre överhettarna med t.ex. korrosion som följd. Ökad sotning av överhettare är ofta nödvändig för att hålla rökgastemperaturerna nere, samt förhindra sintring av askan på tuberna med igensättning som följd.

Med High Impact Soot System halveras ångkostnaden och tiden för sotning vilket gör att sotningen kan ökas, till och med fyrdubblas, utan ökad total tid eller kostnad för sotning. Genom HISS-sotningens förmåga att mångdubbla sotkapaciteten är teknologin en naturligt väg att öppna för förbränning av svåra och billigare bränslen.


HISS-teknologins förmåga att mångdubbla sotkapaciteten, av t.ex. överhettare, är ett kraftfullt sätt att hantera de problem som övergång till billigare bränslen normalt ger.

 

Halverad tid för sotning och produktionsbortfall

Många pannor måste sänka pannlasten under sotning för att kunna hantera den ökade rökgasmängden  från sotningen.

High Impact Soot System halverar den dyrbara tiden för sotning genom sin unika omlottsotning.


Vid HISS-sotning körs sotblåsare omlott, vilket halverar tiden för en sotning

 

Minskat Tubslitaget

Ett vanligt problem vid ångsotning är  slitage på tuber. Vid ångsotning accelereras vassa partiklar rökgasen till överljudsfart av ångstrålen, vilket skapar ett blästerliknande slitage av panntuberna.  Tubskador är mycket kostsamma, både i reparationsinsatser och produktionsbortfall, och är en av anledningarna till att man inte vill öka sotningen med konventionell teknologi.

SootTechs HISS-teknologi erbjuder möjligheten, att med bibehållet sotresultat, halvera tiden som sotblåsarna bearbetar tuberna med ånga.

 

 

Minskad korrosion från aska och klor

Vid förbränning av enklare bränslen, te.x. byggflis ökar andelen klor i askan. Lång drifttid mellan sotblåsningar anrikar mängden klor i askan vilket sänker kladdningstemperaturen och ökar korrosionen. En enkel, och ofta rekommenderad metod att hantera korrosion, på kallare värmeytor, är att sota oftare.

Med HISS-sotningen kan ytorna sotas oftare, utan ökad tid, eller ökad ångförbrukning för sotningen.


Inblandning av RT-flis ökar mängden klor i askan. Problem med tidsberoende kloranrikning, smältpunktssänkning, och pH-sänkning i askan kan minskas genom att sota oftare.