Miljövänlig svensk sotningsmetod ger stora energivinster

Om den nya sotningstekniken installeras i alla koleldade kraftvärmepannor i Europa ökas energiproduktionen med 8 300 gigawattimmar per år. Omräknat i utsläpp av koldioxid motsvarar det 7,5 miljoner ton. Tekniken är dessutom enkel att installera i såväl befintliga som nya kraftvärmepannor.

Det Göteborgsbaserade innovationsbolaget SootTech har tillsammans med Chalmers Innovation och Energimyndigheten utvecklat en ny metod för sotning av kraftvärmepannor. Den nya tekniken innebär att effektuttaget kan ökas med en procent, vilket sammantaget ger mycket stora vinster – upp till 8300 gigawattimmar (GWh) per år och motsvarande minskning av koldioxidutsläppen med upp till 7,5 miljoner ton – bara i Europa. Ser man till hela världen kan den effekten tiofaldigas.

– Vi står inför en stor utmaning att minska utsläppen av växthusgaser från fossil energi. För att klara omställningen behövs flera innovativa energilösningar.  Det som gör SootTechs teknik så intressant är att den med små medel kan ge snabb effekt på utsläppen. Och eftersom tekniken kan tillämpas i befintliga anläggningar blir den globala potentialen mycket stor säger Mikael Fjällström, chef för affärsutveckling på Energimyndigheten.

 

Enkel åtgärd ger stor effekt SootTechs nya metod kallas för ångsynkroniserad sotning, vilket innebär att sotblåsarna arbetar omlott istället för en och en, vilket gör pannrengöringen dubbelt så snabb och störningsfri. Och, istället för att arbeta både på in- och utväg arbetar de bara på väg in i pannan. På så sätt stör rengöringen inte själva driften och energikostnaden halveras. Då kostnaderna för sotning blir lägre och störningarna minskar kan pannan sotas oftare och verkningsgraden hålls uppe. Andra viktiga vinster med tekniken är att svåreldade bränslen som returflis och bioavfall kan användas i befintliga anläggningar.

Installationen är okomplicerad på så sätt att man inte behöver bygga om eller byta ut sin panna. Förenklat handlar det om att installera en styr- och reglerenhet på de befintliga sotningsanordningarna.

 

Stor potential både i Sverige och världen SootTech har ett metodpatent på sin nya teknologi och Erik Dahlén ser en enorm potential för såväl metoden som företaget:

–  Tekniken är enkel och relativt billig att installera och betalar sig på bara ett års drift. Dessutom kan installationen göras på i princip vilken panna som helst, även om miljövinsten är störst där fossila bränslen används. Marknaden för uppgradering av befintliga pannor är mycket stor även om exakta siffror saknas. Det byggs dessutom nya i snabb takt. Bara i Kina är utbyggnadstakten två kolkraftverk i veckan.

– Det är naturligtvis både önskvärt och nödvändigt att fortsätta utveckla andra sätt att producera el och värme än med fossila bränslen, säger Erik Dahlén. Men idag finns det ett stort antal befintliga kraftvärmeverk runt om i världen, som drivs med fossila bränslen och som kommer att vara kvar i drift under en översiktlig framtid. Det gäller att göra dem så lite miljöpåverkande som möjligt och vår teknik är ett led i det arbetet.

– Om vi ska klara den utmaningen behöver vi stärka vår globala närvaro med fler starka partners. I dag har vi fullt upp med den svenska och nordiska marknaden, säger Erik Dahlén.

 

Korta fakta SootTech

SootTech är ett innovationsföretag som grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innnovation.

Företaget utvecklar och säljer lösningar för effektivare sotning av massabrukens sodapannor och kraftvärmepannor. SootTech bedöms idag som ett ledande företag inom industriell CleanTech och teknologi för effektivare kraftgenerering.

Metoden kallas High Impact Soot System, HISS, och baseras på SootTechs eget metodpatent.

Teknologin ökar anläggningars verkningsgrad, minskar bränsleförbrukningen, och underlättar en effektiv förbränning av svårare bränslen som t.ex. biobränslen och returbränslen. Den kan tillämpas i befintliga kraftverk och ge en snabbare övergång till alternativa bränslen, utan investeringar i nya kraftverk och energisystem.