Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

Nu finns tekniken som gör det möjligt för kraftvärmeproducenter att sänka sina bränslekostnader och öka sin lönsamhet. Det handlar om en ny metod för sotning som gör returflis till ett attraktivare bränslealternativ.

Lösningen kommer från det svenska cleantech-företaget SootTech som utvecklat en metod som gör sotningen effektivare med bibehållen verkningsgrad även vid förbränning av tuffare bränslen som returflis.

Pionjärinstallation i Enköping

På Ena energi i Enköping valde man att satsa på tekniken i samband med att man byggde om sin kraftvärmepanna.
– Resultatet är över förväntan, säger Erik Holmén, Driftchef på Ena Energi. Pannan ser renare ut nu än tidigare och vi har samma verkningsgrad som när vi kör med renare bränslen. För ett par år sedan eldade vi 5-10 % returflis. Idag är vi uppe i över 90 %.

Enkel installation med stor potential

Installationen är okomplicerad på så sätt att man inte behöver bygga om eller byta ut sin panna. Förenklat handlar det om att installera en styr- och reglerenhet på de befintliga sotningsanordningarna.

För kraftvärmeproducenterna är det en attraktiv möjlighet. Kostnaden för returflis är ungefär hälften mot nyproducerad skogsflis, alltså ca 100 kr billigare än skogsflis per Mwh, och det finns därför en stor potential i bränslebytet. Även med en äldre panna och ett lågt elpris kan producenten få en hållbar ekonomi.

Ur miljösynpunkt innebär det också att returavfallet utnyttjas betydligt bättre än när det förbränns som avfall eller gå till deponi.

HISS-sotning

Den nya metoden kallas för HISS envägssotning och innebär att sotblåsarna inne i pannan arbetar omlott istället för en och en. Det gör pannrengöringen dubbelt så snabb och minskar störningstiden från sotningen. Istället för att arbeta både på in- och utväg arbetar de bara på väg in i pannan där 90 % av sotningen sker. På så sätt stör rengöringen inte själva driften och energikostnaden halveras. När kostnaderna för sotning blir lägre och störningarna minskar kan pannan sotas oftare och verkningsgraden hålls uppe.

Returflis en utmaning för pannan

Det är just möjligheten att sota ofta som är nyckeln när det gäller returflis. Vid förbränningen får man betydligt större askmängder och ofta problem med igensättning och beläggningar i pannan som gör att risken för korrosion ökar kraftigt.

Beläggningstillväxten inuti pannan är 2-4 gånger snabbare när man eldar returflis jämfört med skogsflis. Beläggningarna är klibbiga men lätta att få bort om man sotar ofta. Det är när de får sitta kvar som de blir ett stort problem. Då bränner de fast och förutom att de är svåra att få bort kan de orsaka stora skador på pannan. Men för att det ska bli lönsamt måste ekvationen mellan sotning och effektbortfall i pannan gå ihop.

– För oss har det handlat om att få en väl fungerande panna i grunden och hålla den ren hela vägen ut, säger Erik. Med den nya teknologin kan vi nu sota lite, men ofta till en låg kostnad. Då går ekvationen ihop både när det gäller renheten och verkningsgraden.

På Ena energi räknar med att räkna hem installationen på 1-2 år.

 

Korta fakta SootTech

SootTech är ett innovationsföretag som grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innnovation.

Företaget utvecklar och säljer lösningar för effektivare sotning av massabrukens sodapannor och kraftvärmepannor. SootTech bedöms idag som ett ledande företag inom industriell CleanTech och teknologi för effektivare kraftgenerering.

Metoden kallas High Impact Soot System, HISS, och baseras på SootTechs eget metodpatent.

Teknologin ökar anläggningars verkningsgrad, minskar bränsleförbrukningen, och underlättar en effektiv förbränning av svårare bränslen som t.ex. biobränslen och returbränslen. Den kan tillämpas i befintliga kraftverk och ge en snabbare övergång till alternativa bränslen, utan investeringar i nya kraftverk och energisystem.

 

Returflis